Vážené kolegyně, vážení kolegové, těm z Vás, kteří jste nás navštívili na naší společné schůzce v naší škole v měsíci září, bych velmi rád poděkoval. V návaznosti na toto si dovoluji doplnit informace týkající se poskytování podpůrných opatření pro žáka, vyžaduje-li to jeho stav ve vzdělávacím procesu.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ

1 Dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. vřadí škola žáka s projevujícími se vzdělávacími obtížemi nejprve do prvního stupně podpůrných opatření, která představují určitou minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Tzv. plán pedagogické podpory (PLPP) škola zpracuje v případě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. To ale neznamená, že žákovi bez PLPP nejsou žádná konkrétní podpůrná opatření poskytována.

Připomínám, že dle výše uvedené vyhlášky (v platném znění od 1. 1. 2021) se pedagogická intervence poskytuje již jako podpůrné opatření prvního stupně a slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka. Pouhé přiznání tohoto podpůrného opatření tedy není indikací k zaslání žádosti o vyšetření k nám.

1 Až v případě, pokud k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačuje poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb a pokud zákonný zástupce žáka souhlasí, zašle k nám zpracovaný formulář žádosti (pedagogické zjištění školy).

2 Školy k nám v rozporu s výše citovanou vyhláškou (viz. § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.zasílají žádost o vyšetření, aniž by byl žák s projevujícími se vzdělávacími obtížemi nejprve vřazen do prvního stupně podpůrných opatření, a aniž by školou bylo vyhodnoceno, zda tato poskytovaná podpůrná opatření prvního stupně vedou k naplnění stanovených cílů.

3 Před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně – školské poradenské zařízení (PPP, SPC)  při posuzování  speciálních vzdělávacích potřeb žáka vychází  mmj. také z informací školy o podpůrných opatřeních prvního stupně poskytovaných žákovi.

ŽÁDOSTI O VYŠETŘENÍ (pedagogické zjištění školy)

1 Formuláře žádostí nám z mnohých škol přicházejí, bohužel stále častěji, nedostatečně resp. nesprávně zpracované, na neaktuálních formulářích (sledujte,prosím, bedlivě web SPC a Aktuality), což značně komplikuje naši orientaci v konkrétní kauze, následnou diagnostiku obtíží, zvaní klientů atd.:

◦ není uveden telefonický kontakt na zákonného zástupce žáka;

◦ nejsou dostatečně konkretizovány a specifikovány důvody žádosti o vyšetření (např. uvedeno pouze „špatně čte“ bez popisu projevujících se specifických chyb, vyžadujeme AP apod.);

◦ nejsou uváděny informace o intervenci jiného odborného pracoviště (ačkoliv má škola informace k dispozici – např., že je žák v péči dětské psychiatrické ambulance nebo že již byl šetřen v jiném školském poradenském zařízení – SPC, PPP apod.);

◦ velká část škol zcela opomíjí zpracovat návrhy (své požadavky) na konkrétní podpůrná opatření – např. požadavek na IVP, specifikaci úprav metod výuky, obsahu vzdělávání, očekávaných výstupů vzdělávání, hodnocení žáka, navrhované pomůcky, příp. návrh úprav podmínek přijímání ke vzdělávání (u žáků před ukončením povinné školní docházky);

◦ pokud měl žák zpracován PLPP, není k nám zaslán, případně v jeho závěru zcela chybí vyhodnocení PLPP;

◦ pokud byla žákovi poskytována podpůrná opatření prvního stupně bez PLPP, není v žádosti uvedeno, jaké a zcela chybí vyhodnocení těchto podpůrných opatření (co se dařilo / nedařilo, jaký byl dopad na školní úspěšnost atd. – např. v závěru v oddíle „Další poznatky a informace“ ve formuláři žádosti).

2 V některých případech stále přetrvává nesprávné zasílání žádostí datovou schránkou:

◦ Naskenované dokumenty, které nám zasíláte datovou schránkou, odesílejte, prosím, ve formátu „pdf“. V jiné verzi (zejména např. jako grafický soubor „jpg“) nejsou tisknutelné a je třeba je (někdy docela komplikovaně) upravovat.

◦ Ohlídejte si, prosím, kvalitu naskenovaného souboru – jak jeho čitelnost (odpovídající kvalita rozlišení), tak správné pořadí stránek dokumentu atd.

◦ Jednotlivé skeny žádostí o vyšetření zasílejte, prosím, odděleně => každá žádost dotyčného žáka v samostatném souboru a v samostatné datové zprávě!

3 Některé školy stále zasílají žádost a další dokumentaci běžnou poštou s rizikem úniku osobních údajů (není-li zasláno min. doporučenou listovní zásilkou), zbytečné finanční náklady na poštovné (DS je zdarma), pro nás narůst administrativních úkonů (takto doručené dokumenty musíme skenovat a následně „ručně“ zadávat do elektronické spisové služby). Prosím, využívejte datové schránky.

4 Neúplné žádosti, které neobsahují výše požadované informace, jsme potom nuceni (na úkor časové prodlevy termínu vyšetření a při zvýšených administrativních nárocích pro obě strany) vracet školám k dopracování.